Sportsrideklubben Mariagerfjord

Ølsvej 50, 9500 Hobro

CVR: 33304773

reg.nr. 9815 konto nr. 4572704659

 

 

Gældende for
SMAF

Sportsrideklubben Mariagerfjord

Ølsvej 50, 9500 Hobro

 • 1.
  Klubbens navn er: Sportsrideklubben Mariagerfjord

Forkortelsen: SMAF

Klubbens hjemsted er: Mariagerfjord kommune.

 • 2.
  Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære, navnlig ungdommen, i alt vedrørende hestens brug og pleje.
 • 3.
  Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de pågældende forbunds, fastsatte voldsgifts bestemmelser.
 • 4.
  I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de fylder 18 år, se under § 8. Passive medlemmer kan optages i klubben, uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Medlemskab er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen.

Optagelse af umyndig kræver samtykke fra forældre/værge.

Udmeldelse skal ske skriftlig med mindst 1 måneds varsel til 1.januar.

 • 4a.
  Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på generalforsamlingen. Diskussion om forslaget kan ikke finde sted, men kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.
 • 5.
  Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld elle andre forpligtelser.
 • 6.
  Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2mdr., til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af den samlede bestyrelse stemmer for karantæne. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig til bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for Distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra pågældende klub er inhabil.
 • 6a.
  I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 mdr. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller ikke som angivne). Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig. Generalforsamlingens beslutning om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds ordens- og amatørudvalg inden 4 uger.
 • 6b.
  I det af §6a omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen, ligeledes ved skriftlig afstemning og med flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen, indbringes for Dansk Ride Forbunds ordens- og amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Ride Forbund, at vedkommende skal udelukkes fra andre specielforbund under Dansk Idræts Forbund (eksklusion).
 • 7.
  Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent helårligt forud, og er forfalden til betaling den 15. januar.

Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdag, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldet kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidig, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar over for generalforsamlingen

 • 8.
  Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen direkte. Herefter vælges den øvrige bestyrelse, her 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær samt revisor.

Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt 1 juniorsuppleant. De valgte må ikke være fyldt 18 år i det år de vælges. Der afgår henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 juniorrepræsentant samt juniorsuppleant- første gang ved lodtrækning.

I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanter i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand.

Genvalg kan finde sted.

 • 9.
  Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes fravær næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen.

Næstformanden træder under formandens fravær i dennes sted.

Sekretær skriver beslutningsreferat ved det enkelte møde. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. skrives referat.

 • 10.
  Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Formand, næstformand og kasserer er tegningsberettiget. Prokura kan meddeles to i foreningen, der er bemyndiget til at underskrive dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingens beslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens § 11. der bør ikke meddeles enkeltprokura.
 • 11.
  Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2
I tilfælde, hvor bestyrelsen finder det formålstjenesteligt, afholdes medlemsmøder og generalforsamling virtuelt.

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsen aflægger beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant.
  9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens ejendom, overgang til selvejende institution m.m. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 12 og § 15.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6a og § 6b. Står stemmerne lige er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 • 12.
  Til forandring af lovene kræves majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
 • 13.
  Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, efter revision af de på den ordinære generalforsamling – for et år ad gangen - valgte revisorer. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Regnskabet kan rekvireres digitalt.
 • 14.
  Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når den anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det seneste opgivne medlemstal til DRF ved beregning. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling indkaldes skriftlig med mindst 8 dages varsel.
 • 15.
  Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutningen herom vedtages på 2 efter hinanden – med mindst 14 dages mellemrum – afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Ved anden generalforsamling kan opløsningen vedtages ved simpelt flertal.

Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter indenfor distrikt 14.